PITEL Usługi Teleinformatyczne


Nasza firma, działa od 13 stycznia 2006 roku, świadczy usługi z zakresu:

 • sprzedaży i serwisu telefonów komórkowych,
 • tabletów
 • nawigacji GPS,
 • CB radia,
 • akcesoria.

Nasza praca jest naszą pasją. Dzięki dużemu doświadczeniu nie ma dla nas rzeczy nie możliwych. 


REGULAMIN SERWISU PITEL USŁUGI TELEINFORMATYCZNE

§ 1 Wprowadzenie

 

Serwis  PITEL GSM  świadczy  usługi  w zakresie pogwarancyjnych  sprzętu elektronicznego.  Naprawy  gwarancyjne świadczone są dla  produktów zakupionych w salonach firmowych PITEL GSM, po okazaniu dowodu zakupu i karty gwarancyjnej produktu wydanej przez Pitel GSM. Wówczas Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność zakupionego Towaru z Umową w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

§ 2 Działalność Serwisu

 

Serwis prowadzony jest w oparciu o Serwis Centralny, zlokalizowany w Mińsku Mazowicki ul. Piłsudskiego 7,  czynny  jest  od  poniedziałku  do  piątku  w godz.  10.00  - 18.00  oraz  w soboty  w  godz.  10.00-14.00.  

§ 3 Zlecenie naprawy

 

 1. Przekazanie  sprzętu  do  naprawy  oznacza  zaakceptowanie  niniejszego  „Regulaminu”  oraz  „Cennika  Usług Serwisowych”, na podstawie których Pitel GSM świadczymy usługi naprawy.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia sprzętu do Serwisu jest wydanie „Potwierdzenia Przyjęcia”, w przypaku wysyłki dowód wysłania.
 3. Przekazując urządzenie do naprawy Klient zostaje poinformowany o przybliżonych kosztach wykonania naprawy. Wprzypadku nie określenia przyczyny usterki przez Klienta, zostanie on poinformowany o jej zlokalizowaniu i ewentualnych kosztach jej naprawy.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania naprawy, jeżeli  zakres naprawy może stanowić potencjalne zagrożenie podczas  dalszej  eksploatacji  narzędzia  lub  w  przypadku  gdy  znaczne  zużycie  elementów  współpracujących  może spowodować uszkodzenie wymienionej części.

 

§ 4 Wykonanie naprawy

 

 1. Standardowy czas naprawy wynosi 4 dni roboczych i liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany Zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub w terminie  do 3 dni roboczych od przyjęcia Zlecenia. Klient ma 7 dni na akceptację naprawy po otrzymaniu jej Kosztorysu. Upłynięcie tego terminu rozumiane jest jako rezygnacja z naprawy. W przypadki konieczności zakupu części zamiennych od firm trzecich termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest informowany celem akceptacji wydłużonego terminu naprawy lub złożenia rezygnacji z niej.
 2. W  przypadku  rezygnacji  z  naprawy  Klient  może  zostać  obciążony  kosztami testowania  w wysokości  zgodnej z cennikiem obowiązującym w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w pamięci urządzenia, a utracone w wyniku naprawy.

 

§ 5 Gwarancja naprawy

 

Na  wykonaną  naprawę  oraz  wymienione  części  i  podzespoły,  Klient  otrzymuje   szejścio miesięczną  gwarancję,  pod warunkiem  prawidłowego  eksploatowania  urządzenia  i  stosowania  materiałów  eksploatacyjnych  zalecanych  przez producenta sprzętu lub zakupionych w salonach Pitel GSM.

 

REGULAMIN NAPRAW

 

 • Serwis dokonujący naprawy nie odpowiada za wady ukryte naprawianego produktu, oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu w zakresie nie związanym bezpośrednio lub pośrednio z zakresem dokonywanej naprawy.
 • W przypadku telefonów, które miały kontakt z wilgocią , lub jakąkolwiek cieczą i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy, punkt serwisowy nie gwarantuje, że zostaną one naprawione, oraz że będą się włączały w momencie ich wydania z punktu serwisowego.
 • Telefony po zalaniu lub zawilgoceniu nie podlegaja gwarancji serwisowej.
 • Oddając telefon do naprawy należy wyjąć kartę SIM oraz kartę pamięci.
 • Naprawy obejmujące zmiany oprogramowania ,a także proces usuwania blokady sim-lock mogą powodować utratę danych.
 • Użytkownik przekazujący telefon do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie warunki regulaminu naprawy.

 

§ 6 Odbiór sprzętu

 

 1. Prosimy o odbiór sprzętu w przeciągu 1 miesiąca od zakończenia naprawy. W przypadku przekroczenia tego terminu będzie pobierana opłata za magazynowanie w wysokości 1 PLN netto za każdy kolejny dzień magazynowania. W przypadku nieodebrania sprzętu w przeciągu 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy, nieodebrany sprzęt zostanie przekazany do recyclingu/odzysku.
 2. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot  oryginału potwierdzenia przyjęcia. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką, przelewem w formie przedpłaty lub za pobraniem (dla sprzętu odsyłanego za pośrednictwem firmy spedycyjnej).
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie potwierdzenia, wydanie przedmiotu serwisu nastąpi po przedstawieniu przez Klienta oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu Potwierdzenia oraz wykonaniu kopii dowodu osobistego, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

§ 7 Wysyłka i Zwroty 

1. Wszystkie towary posiadaja gwarancje producenta, importera lub sprzedawcy. 
2. Reklamacje dotyczace uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu beda rozpatrywane po dostarczeniu ich razem z protokołem szkodowym. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartosci paczki w obecnosci kuriera jesli podczas transportu zawartosć została uszkodzona lub są w braki w zawartości kurier wypisze od ręki protokół szkodowy.(Nie pobiera za to żadnych opłat) 
3. Akcesoria oryginalne takie jak: baterie, ładowarki, zestawy słuchawkowe, posiadajace gwarancje producenta lub importera prosimy reklamować w sieci autoryzowanych serwisów danego producenta lub importera.Na te towary nie naklejamy naszych plomb gwarancyjnych wiec gwarancja w naszej firmie nie będzie rozpatrywana! Napraw gwarancyjnych dokonuje siec autoryzowanych serwisów, których adresy sa podane na stronie producenta lub importera, zgodnie z zasadami podanymi na stronie producenta lub importera. 
4. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane sa przez Sklep PITEL GSM
5. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakowac w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (okablowanie, instrukcje, itp.) 
6. Produkt musi byc dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujacy. 
7. Firma PITEL GSM zastrzega sobie możliwosc odesłania reklamowanego towaru, jesli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. 
8. Warunkiem ważnosci gwarancji jest nienaruszona plomba gwarancyjna. 
9. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków reklamowany sprzet bedzie odsyłany na koszt adresata. 
10. Prosimy dołaczyc dokument zakupu oraz informację co jest nie tak idane kontaktowe i odesłac za posrednictwem Poczty Polskiej (bez pobrania) na adres: PITEL GSM ul. Piłsudskiego 7 05-300 Mińsk Mazowiecki. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany sprzęt  na własny koszt.
11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzetu z winy Użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient. 
12. Ujawnione w okresie gwarancji wady beda usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sklepu. 
13. W przypadku koniecznosci uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas zużyty na naprawe 
14. Jesli bedzie to niemożliwe (na przykład z powodu zaprzestania produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostepne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniadze. 
15. Klient może dokonac zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem, że jest nie uszkodzony w oryginalnym opakowaniu z kompletem dokumentacji i nie nosi sladów eksploatacji. Produkty pakowane w zgrzewane blistry nie moga zostac otwarte. 
16. Zgodnie z Ustawa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny" 14 dni Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: •dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; •dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). •Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. , jeżeli towar nie nosi znamion użytkowania. Koszty wysyłki pokrywa Kupujacy i na nim spoczywa odpowiedzialnosc za odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosic sladów użycia, musi posiadac oryginalne opakowanie i wszystkie elementy zestawu oraz byc odesłany w stanie, w którym trafił do Kupujacego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniadze zostana zwrócone w ciagu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. 
17. W wyjasnianiu wszelkich watpliwosci prosimy korzystac w pierwszej kolejnosci z poczty e-mail: pitelgsm@o2.pl 


http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=28044045